Joods mo­nu­ment voor de Maastrichtse­straat

Deportatie van zestien Joodse families straat

Het mo­nu­ment

Centraal staat het idee van een levend mo­nu­ment: een mo­nu­ment in ontwikkeling. Geen statisch beeld van steen of marmer, maar een mo­nu­ment dat deel uit­maakt van het leven van alledag.

Een mo­nu­ment dat continu in wording is, dat blijft groeien. Een mo­nu­ment dat alleen kan bestaan door de betrokkenheid van de bewoners van de straat zelf.

Deportatie van zestien Joodse Families StraatGekozen is voor een voorstel van beeldend kunstenaar Jonas Staal. De kunstenaar stelde de bewoners op basis van hun wensen voor om de naam ‘Maastrichtse­straat’ te ver­anderen in ‘Deportatie van zestien Joodse families straat’. Niet door het bord daadwerkelijk te ver­vangen maar door in brief­wis­selingen, op formu­lieren en visite­kaartjes deze nieuwe naam te intro­duceren. Het voorstel aan u, de bewoners van de straat, is om hierin te participeren.

Dit betekent dat de her­denking van de om­gekomen Joodse bewoners uit het ver­leden niet één keer per jaar zal worden her­dacht, maar dat zij elke dag in her­innering worden gebracht. Het betekent dat deze ge­beurte­nis on­los­makelijk ver­bon­den zal raken aan de identiteit van de straat.

Envelop met het adres 'Deportatie van zestien Joodse Families Straat'Tijdens de momen­ten dat visite­kaartjes worden uit­gedeeld, een familie­lid, vriend of on­bekende de weg zoekt, adressen worden uit­ge­wisseld of formul­ieren ingevuld zal de de­por­tatie van de families weer in ge­dachten worden gebracht. Telkens weer wordt deze ge­beur­tenis, de depor­tatie, woorde­lijk uit­ge­spro­ken of – letterlijk – (her)ge­schre­ven. Het is een terug­komende in­scrip­tie, die hier­door nooit meer uit het straat­beeld, en daarmee uit het leven van alledag ver­dwijnt.

Het is een mo­nu­ment zonder vast­gestelde tijds­duur. Alleen door de betrokken­heid van de bewoners kan deze blijven bestaan: alleen zolang u de woorden ‘Deportatie van zestien Joodse families straat’ blijft ver­woorden of schrijven. Het is een monu­ment waar ieder­een zijn eigen her­inneringen en inter­pretatie aan kan ver­binden, die iedereen indi­vidueel in zijn leven met zich mee­draagt. Een mo­nu­ment dat bestaat door de betrokken­heid van individuen, ge­dragen door een co­llec­tieve reeks van daden: de her­schrij­ving en het opnieuw ver­woorden van de geschiedenis in het heden.

Lees hoe u kunt bijdragen aan dit monument >